Інстукція з діловодства ДСТУ 4163-2003

Інстукція з діловодства ДСТУ 4163-2003

4. СКЛАД РЕКВІЗИТІВ ДОКУМЕНТІВ

4.1 Готуючи та оформлюючи документи, використовують такі

реквізити:

01 - зображення Державного Герба України, герба Автономної

Республіки Крим

02 - зображення емблеми організації або товарного знака

(знака обслуговування)

03 - зображення нагород

04 - код організації

05 - код форми документа

06 - назва організації вищого рівня

07 - назва організації

08 - назва структурного підрозділу організації

09 - довідкові дані про організацію

10 - назва виду документа

11 - дата документа

12 - реєстраційний індекс документа

13 - посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на

який дають відповідь

14 - місце складення або видання документа

15 - гриф обмеження доступу до документа

16 - адресат

17 - гриф затвердження документа

18 - резолюція

19 - заголовок до тексту документа

20 - відмітка про контроль

21 - текст документа

22 - відмітка про наявність додатків

23 - підпис

24 - гриф погодження документа

25 - візи документа

26 - відбиток печатки

27 - відмітка про засвідчення копії

28 - прізвище виконавця і номер його телефону

29 - відмітка про виконання документа і направлення його до

справи

30 - відмітка про наявність документа в електронній формі

31 - відмітка про надійдення документа Інстукція з діловодства ДСТУ 4163-2003 до організації

32 - запис про державну реєстрацію.

4.2 Схеми розташованості реквізитів і меж зон на форматі А4

кутового і поздовжнього бланка подано в додатку А.

4.3 Виготовляючи бланки документів, використовують такі

реквізити: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, а також можливі

відмітки для розташування реквізитів: 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20,

21. Приклади наведено в додатку Б. У разі застосування трафаретних

текстів документів використовують реквізит 21.

4.4 Документи, що їх складають в організації, повинні мати

такі обов'язкові реквізити: назва організації (07), назва виду

документа (10) (не зазначають на листах), дата (11), реєстраційний

індекс документа (12), заголовок до тексту документа (19), текст

документа (21), підпис (23).

Оформлюючи різні види документів відповідно до нормативних

документів, крім зазначених обов'язкових реквізитів,

використовують такі: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Приклади

наведено в додатку В.

4.5 У документах, що їх оформлюють на двох Інстукція з діловодства ДСТУ 4163-2003 і більше

сторінках, реквізити 22 - 28 проставляють після тексту (21), а29-31 - на нижньому березі першої сторінки документа.

5. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА РОЗТАШОВУВАННЯ

РЕКВІЗИТІВ ДОКУМЕНТІВ

5.1 Зображення Державного Герба України розміщують на бланках

документів відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про

Державний герб України" ( 2137-12 ); герба Автономної Республіки

Крим - відповідно до нормативно-правових актів Автономної

Республіки Крим.

Зображення Державного Герба України, герба Автономної

Республіки Крим на бланках із кутовою розташованістю реквізитів

розміщують на верхньому березі бланка над серединою рядків з

назвою організації, а на бланках із поздовжньою розташованістю

реквізитів - у центрі верхнього берега. Розмір зображення:

висота - 17 мм, ширина - 12 мм.

5.2 Зображення емблеми організації або товарного знака (знака

обслуговування) відповідно до статуту (положення про організацію)

розміщують з лівого боку від Інстукція з діловодства ДСТУ 4163-2003 назви організації. Зображення емблеми

реєструють згідно з установленим порядком. Емблему не відтворюють

на бланку, якщо на ньому розміщено зображення Державного Герба

України.

На бланках документів недержавних організацій дозволено

розташовувати зображення емблеми на верхньому березі документа, де

на бланках документів державних організацій розміщують зображення

Державного Герба.

5.3 Зображення нагород відтворюють на бланках документів

згідно із законодавством і розміщують на лівому березі бланка на

рівні реквізитів 07 і 08.

5.4 Код організації проставляють за ЄДРПОУ [15] після

реквізиту довідкові дані про організацію (09).

5.5 Код форми документа (якщо він є) проставляють згідно з ДК

010 вище реквізиту назва виду документа (10).

5.6 Назву організації вищого рівня зазначають скорочено, а у

разі відсутності офіційно зареєстрованого скорочення - повністю.

5.7 Назва організації - автора документа повинна Інстукція з діловодства ДСТУ 4163-2003 відповідати

назві, зазначеній у його установчих документах. Скорочену назву

організації зазначають тоді, коли її офіційно зафіксовано в

статуті (положенні про організацію). Скорочену назву подають у

дужках (або без них) нижче повної, окремим рядком у центрі.

5.8 Назву філії, територіального відділення, структурного

підрозділу організації зазначають тоді, коли вони - автори

документа, і розміщують нижче реквізиту 07.

5.9 Довідкові дані про організацію містять: поштову адресу та

інші відомості (номери телефонів, факсів, телексів, рахунків у

банку, адресу електронної пошти тощо). Їх розміщують нижче назви

організації або структурного підрозділу.

5.10 Назва виду документа має відповідати переліку форм, які

використовують в організації. Перелік містить назви уніфікованих

форм документів згідно з ДК 010 та назви інших документів, що

відповідають організаційно-правовому статусу організації Інстукція з діловодства ДСТУ 4163-2003.

У листі назву виду документа не зазначають.

5.11 Дата документа - це дата його підписання, затвердження,

прийняття, зареєстрування, яку оформлюють цифровим способом.

Елементи дати наводять арабськими цифрами в один рядок у

послідовності: число, місяць, рік.

Дату дозволено оформлювати у послідовності: рік, місяць,

число.

У нормативно-правових актах і фінансових документах

застосовують словесно-цифровий спосіб оформлювання дати,

наприклад: 29 січня 2001 року.

Дату документа ставлять нижче назви документа поряд із

реєстраційним індексом на спеціально відведеному місці на бланку.

5.12 Реєстраційний індекс документа складають з його

порядкового номера, який можна доповнювати за рішенням організації

індексом справи за номенклатурою справ, інформацією про

кореспондента, виконавця тощо. Місце розташованості цього

реквізиту залежить від бланка та виду документа.

Якщо документ Інстукція з діловодства ДСТУ 4163-2003 підготували дві чи більше організацій, то

реєстраційний індекс складають із реєстраційних індексів кожної з

цих організацій, які проставляють через правобіжну похилу риску

згідно з послідовністю підписів авторів документа.

5.13 Посилання на реєстраційний індекс і дату документа

містить реєстраційний індекс і дату того документа, на який дають

відповідь. Цей реквізит розташовують нижче або на рівні

реєстраційного індексу на спеціально відведеному місці на бланку.

5.14 Місце складення або видання документа зазначають на всіх

документах крім листів, у яких ці відомості визначають із

реквізиту "Довідкові дані про організацію", і розміщують на рівні

або нижче реквізитів 11, 12.

5.15 Гриф обмеження доступу до документа (таємно, для

службового користування) проставляють без лапок праворуч у

верхньому куті на Інстукція з діловодства ДСТУ 4163-2003 першій сторінці документа. За потреби його

доповнюють даними, передбаченими нормативно-правовими актами, які

регламентують порядок ведення діловодства, що містить інформацію

обмеженого доступу [14].

5.16 Адресатами документа можуть бути організації, їхні

структурні підрозділи, посадові особи та громадяни. У разі

адресування документа організації або її структурному підрозділові

без зазначення посадової особи їхні назви подають у називному

відмінку.

Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав


documentaqgrphp.html
documentaqgrwrx.html
documentaqgsecf.html
documentaqgslmn.html
documentaqgsswv.html
Документ Інстукція з діловодства ДСТУ 4163-2003